Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Betekintés az Ipoly menti palóc világba

Ősszel A csángók nyomában című cikkemben egy nagyon sikeres biciklitúráról számoltam be, ahol a közös mozgás mellett igyekeztünk felfedezni a táj szépségeit, történelmi és kulturális értékekkel is gyarapodtunk. Olyan kiváló emberekkel találkoztunk, akik nemcsak őrzik, hanem éltetik is a magyar hagyományt azon a legtávolibb ponton, ahol még magyar szó csendül. Most tavasszal újra elindultunk, hogy ugyancsak a „végeket” fedezzük fel. Észak felé indultunk, hogy végig járjuk az Ipoly vidékét, a mostani Szlovákia területén, majd visszabicikliztünk Vácig. Szlovákiában igyekeztünk betekintést nyerni azon maroknyi magyarság életébe, akik ezen a vidéken küzdenek a megmaradásért.

A hetven személyből álló nagy csapat korán reggel indult két busszal Kolozsvárról, áthaladtunk Magyarországon, és korán délután érkeztünk az Ipoly forrásához. 950 méterre mászott fel velünk a busz, hogy Rimakokováról induljunk kerékpárral az Ipoly mentén Losonc felé. Nagyszerű fogadtatásban volt részünk, lencsevégre kapták, hogyan érkeztünk, majd azt is, hogyan indultunk útnak párhuzamosan a folyóval. Az Ipoly Szlovákiában és Magyarországon a Duna egyetlen bal oldali mellékfolyója, az Ipoly-hegy tövében ered Szlovákiában, majd délnyugat felé veszi az irányt, Ipolytarnócnál éri el Magyarországot, érinti Balassagyarmatot, megkerüli a Börzsönyt, majd Szobnál ömlik a Dunába. A folyó jelenlegi hossza 212,43 km. Bár első nap esőben bicikliztünk, ez nem rontotta el a kedvünket, élveztük a festői tájat, csodáltuk a tiszta vizű folyó csobogását.

Egyedülálló állat- és növényfajok találhatóak a környékén, ezért a térséget nemzeti parkká nyilvánították. A térség arról híres, hogy 2005-ben a folyó letkési szakaszán öt méter hosszú, egyetlen tölgyfából kifaragott bödönhajót találtak. A dendrokronológiai vizsgálat szerint a fát legkorábban 1698-ban vághatták ki. A roncsot kiemelték, majd egy bányatóba süllyesztették konzerválás céljából.

Szlovákia régi neve Tótország volt, a 19. század végéig a magyarok tótoknak nevezték a szlovákokat. A szó eredeti értelmében gyűjtőneve volt azoknak a Magyarország területén élő szláv nyelvű népeknek, amelyek nyugati keresztény vallásokat követtek. Manapság is beszélünk tótos kiejtésről azon a vidéken, ahol érződik a szlovák behatás. Több jelenlegi település is őrzi a nevet. A szó eredete a gepidák és más germán törzsek thuart törzsnevéből ered, akiknek állama a 4. századtól az 5. századig állt fent a Kárpát-medencében. Ez a törzsnév szerepel a teutonok és a mai németek deuts nevében is.
Híd az Ipolyon, Szlovákia és Magyarország határán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég között

Izgatottan vártuk a második napot, amikor Kocurova Beáta losonci tanárnővel városi sétára indultunk. Már az idő is kedvezett, nem volt ragyogó napsütés, de az eső elállt. Sajnos a múlt század második felére jellemző általános várospusztításnak itt is számos csodás épület esett áldozatul, egy egész városrész arculatát rajzolta át az előző rendszer.

A 12. században Lutetia Hungarorum néven jelenik meg az itteni apátság birtoka. Határában a Királydombra a 15. század közepén a husziták emeltek erődítményt, mely alatt 1451-ben Hunyadi János vereséget szenvedett. A török időben nem volt erődfala, végül 1640-ben a templomot fallal vették körül. 1622-ben itt őrizte Bethlen Gábor a Szent Koronát. A trianoni békeszerződésig Losonc Nógrád vármegyéhez tartozott, 1924 és 1938 között református teológia is működött itt.

Mi először az egykori Rákóczi, ma Masaryk utcával ismerkedtünk meg, itt található a Kubinyi-ház, Kubinyi Ferenc és Gyurki Franciska lakása. Franciska Losonc első úrnője volt. A ház mögött folytatódik az Arany utcácska, amely később számos nívós nemesi családnak adott otthont. A Kubinyi tér a mai formáját a város 1849-es augusztusi felégetését követő gyors felújítás során nyerte el. Ekkor bontották el a Sárkány vendéglő maradványait, majd a református templom melletti bástyát is. Itt volt a hetivásárok színhelye, amely Belpiac néven szerepelt.

A losonci református templom, a kakasos templom, ahogyan helyben nevezik, a város legvonzóbb látványossága, és egyben jelképe is. A 65 méter magas tornya, tetején forgó szélkakassal, magasan a város felé emelkedik. Nekünk is volt alkalmunk megnézni. 1864 szeptemberében szentelték fel. A templom közepén egy sírboltra bukkantak, amelyben az emberi csontok mellett arany és ezüst ékszereket, gyűrűket, láncokat, karkötőket találtak.

A losonci Szűz Mária látogatásának tiszteletére felszentelt katolikus templom 1783-ban épült. A templom barokk stílusú egyhajós építmény a sekrestyével és 38,5 m magas tornyával Losonc egyik legpatinásabb épülete. A templom nemzeti kulturális emlékmű. A felmérések szerint ez a kulturális intézmény összegyűjti, megvédi, javítja és elérhetővé teszi a nógrádi régió kulturális örökségét.

A Vigadó épülete a korábbi Sárkány vendéglő, majd a helyére épült losonci Casino leégett telkén áll. A Kubinyi tér és a Herc utca sarkán álló épület az egykori Városháza, amely szecessziós stílusban épült a régi Csonka-féle kúria helyén. A Városháza Herc utcai szárnyának végén a Tűzoltó Egyesület őrszobái kaptak helyet. Itt található a Zsidó Hitközösség imaháza is. Északi részén egykor egy malom állt, valamint itt volt a város régi temetője, ami mára eltűnt, teljesen beépítették. A városi óvoda is a Főtéren található, azért büszke rá Beáta, mert itt működik magyar tannyelvű óvoda is.

Az utcában, a Tugár-patak partján található a város ártézi kútja, a részletes földrajzi vizsgálatok bizonyítják, hogy a 365 m mélyről feltörő víz igen jó minőségű, hozama 1260 l/óra.

Meglátogattuk az evangélikus templomot, melyet 1859-ben emeltek késő klasszikus stílusban, az 1780-ban épült korábbi templom helyén.

Beáta azt is elmondta, hogy sajnos Losonc magyar lakosága rohamosan fogy, 1880-ban az 5000 lakosnak több mint fele magyarnak vallotta magát, 2022-ben a 25 000 lakosból már csak 2000 a magyar. Losoncon jelenleg 136 diák tanul magyar iskolában a kilencedik osztályig.

Második éjszakánkat Balassagyarmaton töltöttük, ahol Olexa Miklós, az Ipoly Túraközpont megalakítója fogadott bennünket, aki bemutatta kerékpár- és motorbicikli-múzeumát. „Amíg ember lesz, kerékpáros is lesz” – mondja Miklós, de már tovább is viszi a gondolatait, hosszú távon a kerékpáros sportot és a közép-európai kultúrát szeretné összekapcsolni, szellemiségében nyitott, politikamentes, kulturális intézményként szeretné működtetni. Az Ipolymentét akár zarándokhelyként képzelné el, amelyben a vidék természeti, történelmi, kulturális kincsei egy határoktól mentes palóc világot alkotnának. A felvidéki örökségek kincseit látni kell, a vidékfejlesztés jön a maga útján, a mi esetünkben két keréken.

Szívesen jártuk végig mindkét múzeumot, sok régi típusú, különleges járgányt láttunk, de számomra a legnagyobb élmény Balassagyarmati Palóc Múzeum volt, ezért erről fogok beszámolni. A múzeumban a lakóházakon kívül istállót, pajtát, olajütőt, kápolnát, öltöztetett Mária-szobrot és faragott, út menti szobrot is láthattunk. Az épületegyüttes a 18. századi nógrádi falusi építkezést és életmódot mutatja be.

A palóc terület a Duna–Tisza közétől észak felé, hosszú vonalban húzódik az Alföld és a magyar–szláv nyelvhatár között. Mára sok néprajzkutató foglalkozott e népcsoport származásával, és több lehetséges válasz valószínűsíthető. Az első feltételezés szerint az Anonymus által kunnak nevezett kabar nép telepedett ide. A palócok ősei a honfoglalás idején a magyar törzsekkel együtt érkeztek, és telepedtek le a Kárpát-medencében. A második feltételezés a palóc népcsoport magját polovec–kun eredetűnek tartja. Főleg fogságba esett kun csoportokról van szó, akik a várispánságok és egyházi központok uradalmaiba kerültek. Egy harmadik elképzelés szerint avar, székely, kazár töredékek leszármazottjai. A negyedik elképzelés szerint a palócok a honfoglaló magyarok és szlávok keveréke – palócok alatt a Nógrád-medence és Ipoly völgye magyar parasztsága értendő a 19–20. században.

Palócföld lakóit leginkább a folklór közös sajátosságai, a 20. század első felében is fennmaradt nagycsaládrendszer, és az ezt tükröző településszerkezet, a római katolikus vallás, valamint a kétféle a hangot használó nyelvjárás köti össze. A palócság létszámát egykor 600 000 főre becsülték, de ezt az egykor egy tömbben élő etnikumot több olyan csapás érte, aminek hatására ez a létszám mára feleződött. Előbb a török dúlás elnéptelenítette a településeket, majd a trianoni békeszerződés szinte kettévágta Palócföldet. Az országhatáron túl maradt palócok létszáma a tudatos elszlovákosítás eredményeként egyre apad.

A palócok fontos foglalkozási ága volt a méhészet, a pálinka- és a lekvárfőzés, aszalás és halászat. A disznók makkoltatása, félvad tartása volt a jellemző, az igavonásra még a 20. század elején is az ökröket használták. A palócok tudatában ott élnek az ősi hitvilági alakok, népi hiedelmek, babonás képzetek. Ezzel a világgal már az iskolában is találkoztunk, Mikszáth Kálmán A jó palócok című alkotásában.

A palócok sajátos beszédmódjukról azonnal felismerhetők. A nyelvtudósok szerint az ősmagyarok nyelvéből a Mátra körül elszigetelt palócok őrizték meg a legtöbb emléket. A hosszú á-ból alakult a-ról nem tudnak leszokni. A -val, -vel náluk nem hasonul, a szóvégi mássalhangzók megmaradnak: „ablakval, botval. Híven őrzik az eredeti nyílt, hosszú e hangot: „tehen”. Az ű betű előtt a t ty-re változik: tyűz. A mondat szerkesztésének érdekes sajátossága, hogy kötőszó nélkül hosszasan tudnak beszélni.
Táncosok és biciklisták a Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központban. Szima Márton fényképei

A viseletük is jellegzetes, ezt jól tükrözi a múzeum. A női ingvállak hímzése, a kötény formája, a pruszlik, valamint a fejkendő megkötési módja is sajátos. A fiatalok élénk színű viselete idős korra fakóbb lesz. A férfiaknál a szűr általános viselet, valamint a fekete báránybőrből készült kucsma, hímzett vászoning, bő szárú, rojtos vászongatya és suba tartozik a viselethez. Néhány érdekes szokásról is értesültünk. A családi életük a régi patriarchális renden alapult. A palóc legény nősüléskor hazavitte a menyecskét a szülői házba. A család élén a gazda és a gazdasszony állt, a gazda a vagyon őre volt, a gazdasszony sütött-főzött, a többi ifjú asszony mosott, varrt. A házassági szokásaikban is sok hagyományos elem élt tovább. Ha a szülők nem ellenezték a házasságot, a legény és a lány kendőt cserélt. A legény élete párja nem lehetett más faluból való. A vőlegény házhoz szállította a menyasszony ágyát, ágyneműt és tulipános ládáját. Kocsin és lóháton, fényes küldöttség ment a menyasszonyért. Az ünnepi vacsora után jött a menyasszonytánc és a menyasszonyfektetés. A násznép akár több napon át vigadozott.

Az újszülött érkezését is elő kellett készíteni. A menyecske meggyónt, megáldozott, majd gombos nyoszolyát készített, a lepedő csücskébe fokhagymát, kenyeret, sót kötött, hogy elkerülje a rontást. A palócok hite szerint az ember halálát egy hulló csillag jelzi, a haldokló lelkének ablakot nyitnak, hogy könnyebben távozzon. A temetést követő toron a kanalat, villát keresztbe helyezik, a tányérokat lefelé fordítják, és egy széket üresen hagynak.

Amint a Börzsöny északi leejtőin tekertünk, nem győztük csodálni a kanyargó Ipoly mocsári ártereit, égeres láperdőit. A Nemzeti Parkot paleolit lelőhelyként is számontartják, a hiedelem szerint valaha errefelé óriások is tanyáztak, s az Óriás-kő tövében legendák születtek. Dél körül érkeztünk a Szondy Kiállítótér és Turisztikai Központba, ahol több meglepetés is várt ránk Drégelypalánkon. Testi, lelki táplálékban részesültünk. Megnéztük Szondy legendájának filmes változatát, majd a Szondy-múzeumban tárlatvezetésen vettünk részt. Kint helyet foglaltunk, és elfogyasztottuk a gulyáslevest meg a lekváros palacsintát. Közben a helybéli néptáncosok palócvidéki táncokkal szórakoztattak. Szívet melengető pillanatok voltak, gyakran együtt énekeltük közös dalainkat. Hisz „nyelvében él a nemzet”, egymásban megtaláltuk azt a „szépet”, amit tovább is adhatunk. Hazaindulás előtt az egyik csoport felment az elég nehezen megközelíthető várhoz, a másik csoport pedig meghallgatta Drégely történetét, elbeszélgetett, majd elnótázgatott a helybéliekkel.

Hajdanán két község volt, Drégely és Palánk. Az előző már az Árpádok korában is létezett, nevét 1247-ben Dragul alakban említik. A szó kiváló, alkalmas helyet jelent, a nevet a vár alapítói adták. Az oklevelekben 1284-ben már faluként említik, s ekkor már állt a vár. 1313 és 1321 között Trencséni Csák Máté kezébe került, majd királyi birtok, és a vármegye fő védőhelye lett. Az évek során a vár többször is gazdát cserélt, Zsigmond király pedig itt tartott állandó helyőrséget. 1534-ben a Váradi érsek panasza szerint Szapolyai török, rác katonái Drégely mezővárosát felégették, és a lakosok marháit elhajtották.

Esztergom és Nógrád eleste után az érsek Szondy Györgyöt nevezte ki a drégelyi uradalom intézőjévé, a vár parancsnokává, aki később hősies önfeláldozásával örökre emlékezetessé tette Drégely várát. A vár a maroknyi csapat és Szondy védelmére lett utalva. Ali pasa 12 000 főnyi hadsereggel felgyújtotta a várat körülvevő fapalánkot, a külső várat, és nagy küzdelemmel a sziklavárba szorította Szondyt. Két napon át tartott az ágyúzás, majd július 9-én a magas kaputorony beomlott. Ekkor Ali pasa Márton, nagyoroszi papot küldte el Szondyhoz követségbe, Szondy viszont ekkor sem adta meg magát. Csak számára tisztességes temetést kért. A vár elesett, Ali hősként ünnepelt, majd Szondyt méltó sírba helyeztette. A drégelyi rommá lőtt sziklavárat a hódítók helyreállították, és őrséggel látták el. 1593-ig török, majd a 17. század második feléig magyar használatban volt.

Szondy György és emberei négy napon át példamutató vitézséggel, halálra elszánt bátorsággal védekeztek a túlerővel szemben. Erről a négy napról költőink, íróink az évszázadok után is feledhetetlenül szép sorokat írtak. Drégely emléke és példája lett az önfeláldozó hazafiságnak és bátor helytállásnak.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Közismert, hogy a magyar köznyelvben csángóknak nevezik a Moldvában élő magyarokat. A legelterjedtebb nézet szerint a csángó szó voltaképpen a ’kószál, csavarog, elkóborol’ jelentésű csang/csáng ige származéka, tehát a magyarság tömbjéből kivált, elvándorolt, eltávolodott, sajátos magyar kultúrával rendelkező, magyar nyelvű népcsoportot jelölik ezzel a szóval. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy a moldvai falvakban és városokban még napjainkban is közel százezren értenek és/vagy beszélnek is magyarul. 

A két világháború között a kolozsváriak számára még elérhetetlen álom volt, hogy csatlakozzanak a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete által – Supka Géza javaslatára 1929-től – Magyarországon rendszeresen megszervezett könyvünnephez. 1941-ben nyílt erre először alkalmuk, és még három évig a júniusi hónap elejének fontos eseménye maradt a rendezvény, olyannyira, hogy 1944-ben a Kolozsvárt ért június 2-i, amerikai bombatámadás után három nappal is kinyitottak a sátrak. 

Az, hogy katolikusok, vagy tágabb értelemben keresztények vagyunk, önmagában egy oszlop ahhoz, ami fenntarthatja a belső és sajátos kapcsolatunkat a néven nevezett Istenfiúval, Jézus Krisztussal. Nincs más megoldás. Én már tudom, hogy este, a hittanórán Oltáriszentséget fogunk imádni, mert ma még nem volt meg az Úrral együtt eltöltött, intim, minőségi időm, és ez nélkülözhetetlen. 

Átolvasva és újraélve a Honismeret ötven évfolyamának csaknem 30 ezer oldalnyi anyagát, igyekeztem felidézni az írások mögött fölsejlő arcokat, hangokat, leveleket, beszélgetéseket, kézszorításokat – vagyis a személyeket. Volt, amikor sikerült, volt, amikor nem, az előbbi esetben jóleső érzés töltött el, talán a bába érezhet ilyet, mikor jó emberöltő múltán találkozik egy-egy általa világra segített, felnőtté cseperedett gyermekkel, s fülébe cseng valamikori felsírásának emléke. Mennyi nagyszerű emberrel dolgozhattam, mennyi kiválóságot ismerhettem meg futólag vagy alaposabban. 

Száz-százötven évvel ezelőtt sokkal kevesebben járhattak iskolába, mint ma. Ha a család nem tudta nélkülözni a mezőn a munkaerőt, vagy ha nem volt pénz lábbelire, a gyermek nem járhatott iskolába. A tanítás általában novembertől áprilisig tartott, amikor nagyjából szünetelt a mezőgazdasági munka. A gyermekek így is hajnalban keltek, hogy eljussanak az iskolába, vállukon batyu lógott, amiből hiányzott a mai értelemben vett felszerelés.

Természetesen a honismeret mint fogalom és mint tevékenység nem a most 50 esztendős folyóirat létrejöttével került a köztudatba, búvópatakként, vagy nyílt vízfolyásként, megnevezve vagy ráutalóan évszázadok óta létezett. Hiszen már „honfoglaló népünk számára is természetesnek számított, hogy töviről hegyire megismerjék a földet, ahol megtelepedtek, a tájat csakúgy, mint az itt talált embereket és emberi alkotásokat.

Hepehupa 2002-es indulását hosszas, évekig húzódó tervezgetés előzhette meg. Zilahi értelmiségi és politikusi körökben talán Kovács Kuruc János történelemtanár, helytörténész szorgalmazta legtöbbször egy művelődési lap elindítását. Lelkesedését, ügybuzgalmát elmondása szerint az 1999-ben megjelent és a zilahi Color Print nyomdában nyomtatott Szilágysági magyarok kismonográfia-gyűjtemény sikere is táplálta. E kiadvány munkálatainak koordinálása, a nyomdatulajdonos Major Istvánnal kialakult barátsága, valamint az egyes szerzőkkel folytatott beszélgetések közben születhetett meg a gondolat, hogy Szilágyságban is életképes maradna egy művelődési lap, hiszen ez a tájegység is rendelkezik azokkal az írástudókkal, akik terjedelmesebb honismereti vagy irodalmi írásaikkal folyamatosan el tudnák látni a betűre éhes magyar olvasóközönséget.

Szervátiusz Tibor két vésőmozdulat között arra lett figyelmes, hogy az arra utazók megálltak csöndben figyelni a munkálkodást, a koppanásokat, a csengés hangját, és közülük egyre többen mondták tovább, hogy mi készül Farkaslakán. Mint megfogalmazta: „hamar elterjedt a hír, hogy Tamásinak faragunk emlékművet. Egyre többen jöttek hozzánk munka közben, sokan egy-egy lehullott kődarabot is elvittek emlékbe.” Így vált közkinccsé, a szó legszorosabb értelmében folklórrá a szobor.

A gyermek életében az apja akkor jelent meg, amikor hazajött a háborúból. Előtte az anyjával élt. Sokszor volt bezárva egyedül, és akkor mindig a szomszéd házának frontját bámulta, amit szép angyalfigurák díszítettek.

„Legyen előtted mindig az út” – mondja az ír áldás, ami igen találó a túrázóra. Jó közösségbe tartozni, együtt elindulni, felfedezni új és újabb célpontokat. A mi esetünkben a kerékpározás célja nem csupán a közös mozgás, hanem igyekszünk felfedezni a táj szépsége mellett különböző történelmi és kulturális értékeket is.

A Szilágy megyei magyar közösség mindig is tisztelettel adózott a nemzeti kultúra, irodalom és történelem nagyjai előtt. Megbecsülésük jeleként az elmúlt bő három évtized során emlékművet állítottak a Báthoryaknak, Wesselényi Miklósnak, Ady Endrének, Arany Jánosnak, Petőfi Sándornak, legutóbb pedig Szikszai Lajosnak, aki Zilah régi központját és kórházát is építette. Eme illusztris társasághoz most Petri Mór is csatlakozott.

Petri Mór meglátásom szerint jó történész volt, aki ismerte a történetírás szabályait. Utalhatunk itt nagy munkájának előkészületeire, az adat- és anyaggyűjtésre. Erről a következőket vallotta: „Hány levéltárt kutattam át? Ezeknek csak puszta fölsorolása lapokra terjedne. Csak általánosságban jegyzem meg, hogy beutaztam az egész vármegyét: egyházak, községek, magánosok levéltárait, ahol bármi csekély anyag kecsegtetett, valamennyit átkutattam, mint szintén felkerestem a vármegye határain kívül lévő mindama levéltárakat, amelyekben csak valami adatot véltem fölfedezhetni”.

Bejárta a megye mindegyik hely­ségét, rögzítette az ott talált adatokat, emellett pedig átfogó levéltári kutatómunkát végzett. Heteket töltött Kuun Géza marosnémeti levéltárának átkutatásával, a leleszi premontrei konvent gazdag archívuma szintén értékes adatokkal szolgált, Kolozsvárott pedig a hasonlóképpen gazdag Wesselényi- és Bánffy-levéltár anyagában kutathatott. Természetesen a Szilágyság két történeti vármegyéjének régi iratanyagát is hasznosította, emellett pedig a szomszédos vármegyék régi levéltáraiba is betekintett. 

Brassóban 1921. november 13-án harminc erdélyi magyar énekkar képviselője kimondta a Romániai Magyar Dalosszövetség megalakulását. A dalosszövetség létrehozására azért volt szükség, mert Trianon után az erdélyi kórusok elszakadtak a Budapesten székelő Magyar Dalosok Országos Szövetségétől. A szövetség megalapítását idős Szemlér Ferenc, a Brassói Magyar Dalárda elnöke és Szabó Béni alelnök, parlamenti képviselő kezdeményezte. Tisztában voltak azzal, hogy össze kell fogniuk annak érdekében, hogy az erdélyi kórusmozgalom továbbra is jelentős szerepet képviseljen az ország művelődési életében.

Tíz református püspök kért áldást tíz dél-erdélyi gyülekezetre – Csombord, Magyarlapád, Székelykocsárd, Gyulafehérvár, Alvinc, Marosszentimre, Szászváros, Kéménd, Algyógy, Magyarigen és Boroskrakkó – a pénteki hálaadó istentiszteleteken, május 20-án. Az elmúlt évtizedben több mint háromezer templomot újítottak fel a Kárpát-medencében, ebből négyszázat az erdélyi egyházkerületben. A dél-erdélyi templomok az egykor virágzó magyar kultúrát hirdetik ma is, és bár több település gyülekezete is szinte teljesen elfogyott vagy fogyóban van, a közös hálaadás éreztette az ünneplőkkel: nem vagyunk egyedül.