Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Birtalan Józsi, a nótafa

„Ez a Bagos szép helyt vagyon”

Szilágybagos (románul Boghiș) a Szi­lágyság ragyogó gyöngyszeme. Földrajzi elhelyezkedését illetően – ahogy a hősünk is megénekli: „Ez a Bagos szép helyt vagyon” –, a Berettyó és a Jáz-patak összefolyásának lapos árterületén, a Réz-hegység és a Szilágysomlyói Magura között található.1

Az első feljegyzésekben, a Váradi Regestrumban 1204-ben, Bogus néven szerepelt a falu. Ez a régi település azonban főként a 20. század második felében vált ismertté, a gyógyvizű fürdője miatt sokan ellátogattak a településre. Sok idelátogató Bagos iránti érdeklődése a fürdőtelep nyújtotta szórakozási lehetőségekre szorítkozott. Fel sem figyeltek az itt rejlő kulturális és zenei életre.

A dalárda

A környék falvai közül itt hoztak létre legkorábban énekkart, amelyet 1856-ban Fazakas József papsága és Somogyi Sámuel kurátorsága alatt alapítottak meg, Harmónia néven.2 Az 1857-es kolozsvári Magyar Futár és a Politikai Újdonságok című lap is beszámol a dalárda nagy sikerű szilágysomlyói szerepléséről, amikor a Református Egyházkerület Részletes Zsinata alkalmával léptek fel, és ezzel országos hírnévre tettek szert.3 Elismerően és meghatódottan fogalmaz a dalárda hangzásvilágáról a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap egyik munkatársa is: „Tiszta érzettől ihletve veszem tollamat (…) Vándor! Ha Szilágybagoson mész keresztül, ne mulaszd el elmenni az Istennek házába, ott ha csak az érzékenységnek egy kis szikrája van csak a kebledben, szent érzületté fogsz átolvadni az orgona hangjával párosult összhangzatos ének magasztos hallására.”4

A színjátszásról

A 20. század elején amatőr műkedvelő fiatalokról is találunk feljegyzéseket a Szilágybagosi Református Egyház levéltárában, akik kezdetben, 1895-ben Porcsalmi Ilona óvó nő vezetésével kezdték el munkájukat.

Majd Zongor Margit vette át az ifjúság kulturális nevelését, aki 1940 és 1944 között volt Bagoson óvónő. Az ő vezetésével léptek fel a helybeli színjátszók Szilágysomlyón. Erről a fellépésről olvashatunk a Szilágysomlyó társadalmi és politikai hetilap 1943. február 6-ai számában.

A tánccsoportról

A színjátszó csoport mellett tánccsoport is működött a faluban. Kezdetben a muzsikusok a cigányok közül kerültek ki, majd a zenére érzékeny bagosi magyar legények is hegedűt, brácsát, nagybőgőt és „tangóhermonikát” ragadva beálltak a cigány zenészek mellé muzsikálni.

Amint látható, Bagos község lakosai mindig szerették a zenét és éneklést. Ez a szokásuk és a zene iránt való érzékenységük mind a mai napig megmaradt. Jelenleg a faluban a legnagyobb énekesnek Birtalan Józsefet nevezik, aki már tudatosan fordult a magyar népzene és népdal kiapadhatatlan forrása felé, ezért is választottuk őt a hősünknek.

Hősünk családja és élettörténete
Birtalan Józsi. Szabó Tamás felvétele

Birtalan Józsi nem az első a Birtalan családban, akit az ének, a magyar népdal és a magyar hagyomány iránti tisztelet rabul ejtett. Családjában mindenki szeret énekelni, muzsikálni. A leghíresebb zenész a családban Birtalan József, aki 1927-ben született, zenepedagógus, zeneszerző és karmester volt Marosvásárhelyen. Szülőfaluja és családja iránti tiszteletét és szeretetét élete végéig megtartotta. Ennek a Birtalan Józsefnek a testvére volt Birtalan András, a mi hősünk édesapja, aki a mezőgazdálkodás mellett a református egyház kántora is volt. Az 1900-as évek közepén a község megbecsülését élvezhette Birtalan András (Bandi), akit tiszteltek azért, hogy „saját erejéből küzdötte fel magát a megtisztelő állásra, aki szórakozásból tanult meg a hangszerrel (az orgonával is) bánni, mint akinek a vérében az ének és a zene.”5 Kottaismeret nélkül volt 44 évig a falu kántora, hallás után orgonált, és még a pedált is használta. A dalárdát is vezette, és négyszólamú darabokat tanított be. Birtalan Bandi felesége, Orsós Zsuzsánna is jó hangú és jó zenei hallással volt felruházva, nem csoda, hogy az éneklés a család mindennapjainak szerves része volt. Négy gyermekük volt, közülük András (Bandi) a legidősebb. Ő megmaradt a füldművelés melett, az otthoni zenekarban ő a tangóhermonikán játszott. Bandit követte Borbála (Boriska), aki az akkori szokás szerint a korabeli lányokkal együtt varrónőnek tanult. A harmadik gyermek Árpád, aki szintén tehetséges és karizmatikus egyéniségnek számított. Kitűnő hanggal és beszédkészséggel rendelkezett, számtalan népdalversenyen vett részt, és ért el jobbnál jobb eredményeket. Vőfélyként is nagyon sok lakodalomban tevékenykedett, a faluban, és még számos távoli és közeli településen is. Kitűnő sportoló volt, a közeli városban a kézilabdacsapat „balkezű, suta gólkirálya”, aki kitűnő játékával és gólszerző képességével hamar a csapat főemberévé vált, sőt még a megyeközpont Zilah csapatában is játszott. Karizmatikus személyisége és barátságos jelleme miatt rengeteg barátja is volt. 2003-ban hunyt el agyvérzésben, mindössze 53 éves korában. A család legkisebb gyermekeként 1955-ben született meg József (Józsi), a mi hősünk.

Mind a négy gyermek örökölte a zenei tehetséget, és ezt tovább is adták gyerekeiknek. A négy testvérből sajnos ma csak Józsi él. Ő a mai napig muzsikál és énekel, őrzi és ápolja a hagyományt, amit a családjától kapott örökségként.

A mi hősünk

Birtalan József 1955. május 13-án látta meg a napvilágot Szilágybagoson, a szülői házban. Édesapja tehénszekérrel szállította fel őt és édesanyját a szülőotthonba, az akkoriban orvosi rendelővé és szülészeti otthonná alakított Bánffy-kastélyhoz. Akkoriban még sokkal több gyermek született, majd minden községben volt szülőotthon is. Péntek lévén és tizenharmadika, az orvos tanácsára vasárnapra, azaz tizenötödikére íratták be a keresztlevélbe, ezért az ő születésnapja háromnapos ünnep – mesélte elmosolyodva. „Bátran kijelenthetem azt, hogy belepottyantam a születésemmel a nótákba és az énekekbe. Édesapám már akkor kántor volt, így természetesen keresztszüleimnek a falu lelkészét, Gáll Ferencet és feleségét, Etuka nénit hívták meg, no meg az édesapám testvéröccsét, az akkor frissen végzett zenetanárt, zeneszerzőt és feleségét, Fogarassy Juditot, aki szintén zenefőiskolát végzett Kolozsváron. Nemigen jut eszembe, hogy ki tartott keresztvíz alá, de mióta az eszemet tudom, mindig hű hallgatója és tódítója voltam a disznótorok vagy névesték nótázásainak.”6

Negyedikes lehetett, amikor Árpád nevű bátyja már Szilágysomlyóra járt az ipari iskolába, és a pénteki napon tartott vásárok egyikén vett neki 3 lejért egy kis hatlyukú furulyát, s mivel csak 5 leje volt, gyalog kellett hazamennie. Ezzel a furulyával kezdődött el a zenei pályafutása. Abban az időben a nagyobbik bátyjának, Bandinak, volt vagy tíz-tizenöt juha, sorban ügyeltek a nyájra a gazdák délutánonként a legelő melletti domboldalon, hősünk is sorra került párszor. Ott tanulgatott tanítómester nélkül furulyázni. Pár hét elteltével már el tudott játszani néhány nótát.

1970-ben bekerült Somlyóra az ipari iskolába a víz- és gázszerelői szakra. Úgy volt, hogy hároméves lesz az iskola, de már két év után bedobták őket a mélyvízbe, mivel a megyeszékhelyet elkezdték iparosítani, és kellettek az építkezéshez a szakemberek. Egy csapásra gomba módra épültek a lakóépületek. „Reggel 5 órakor volt a kelés, értünk jött egy kóberos autó, és már 7 óra előtt Zilahon voltunk. 10 óra munka után ugyanazon az útvonalon és járművön indultunk haza, Bagosra.
A bagosi dalárda az országzászló alatt 1944-ben. Kép: Birtalan Beáta Erzsébet családi gyűjteménye

Zenekarok és tevékenységeik

1973-ban leszerelt egyik barátja a katonaságtól, ahol megtanult körülbelül öt-hat gitárakkordot, és a falu ifjúsága egyszeriben gitározni akart. „Kezdetben akusztikus gitárokba építettünk be dózákat, vagyis elektromos vevőkészüléket. Három-négy rádió tönkretétele után vásároltunk két darab elektromos gitárt Marosvásárhelyről, és egy Doina hang­erősítőt. Ezekkel az eszközökkel már komolyabb táncesteket tudtunk tartani a helyi kultúrotthon klubjában. Óriási sikereink voltak. Vasárnap esténként éjfél után sem akartak hazamenni a fiatalok.” Néhány alkalommal a szomszéd faluba, Nagyfaluba is meghívták muzsikálni őket, ahonnan a községi UTC (KISZ) elnökétől kaptak egy kopott dobfelszerelést, és ezzel még jobban sikerültek a fiatalok számára rendezett táncesték. Ebben a Termál névre keresztelt zenekarban együtt muzsikált Fekete Lajcsival, Molnár Lajcsival, Nagy Lajcsival, és később Fekete Barna is csatlakozott hozzájuk.

„1975-ben berukkoltam katonának, jó messzire a Regátba, Brăilába, ott én adtam meg a díszmenetelésre, a dallamra a hangot. Nem volt valami leány­álom a katonaság, de 18 hónap után leszereltünk.” Miután leszerelt, visszament dolgozni a megyei építkezési vállalathoz, de addigra a vállalat székhelyét áthelyezték Szilágysomlyóra. Az ott ledolgozott két év után karbantartóként dolgozott a szilágybagosi termálfürdőnél. Első fizetéséből vett egy használt klarinétot. „Katonaság után visszamentem dolgozni a megyei építkezési vállalathoz, az IJCM-hez, csak már nem Zilahra, hanem Szilágysomlyóra. Vagy két esztendő után sikerült helyet találjak a falunkban megnyílott termálvizű fürdőnél, mint karbantartó és vízvezeték-szerelő. Az első fizetésemből vetettem keresztapámmal, Birtalan Józseffel egy használt klarinétot, amin viszonylag elég hamar megtanultam játszani.”

A későbbiekben zenekart alapítottak Gönczi Sándorral, Varga Jánossal és Fekete Barnával.

„Gönczi orgonán, Barna gitáron játszott, én énekeltem, és klarinéton, szaxofonon játszottam. De kellett még egy dobos is, aki egy nagyfalusi cimbora volt: Tacsi, rendes nevén Varga János.” Elkezdtek járni lakodalmakba zenélni, emellett a nagyfalusi cigányzenekarral is járt táncházi rendezvényekre. „Voltunk Budapesten a II. Táncháztalálkozón, Kolozsváron, Székelyföldön és másutt is.”

Még részese volt annak a generációnak, amelynek tagjai a szováréba jártak, és a munka befejezése után ott estig mulatoztak, nótáztak. „Azokhoz a szerencsésnek nevezhető fiatalokhoz tartoztam, akik még járhattunk a téli estéken a házaknál rendezett fonóházakba. Igaz, én már csak a vége fele kaptam el, nemsokára megszűntek az ilyen összejövetelek. Viszont azután is tartottak még nappali összejöveteleket, úgynevezett szovárékat, ezeket külön-külön rendezték meg a fiataloknak és az asszonyoknak. Ezeken az összejöveteleken az asszonyok fontak, varrtak, a legények és a férfiak málét fejtettek, és egy kancsó bor mellett eldalolgattak úgy estefeléig, mivel este kellett menni tehenet fejni.”
A Mákvirágok fellépése 2019. március 15-én. Balról jobbra: Birtalan Józsi, Bordás Béla, Birtalan László,
Kovács Béla, Szabó László, Nagy Jani. Égető Loránd felvétele

Tudásának forrásai

Beszélgetésünk alkalmával azt mesélte, hogy a legtöbb nóta a családjában ragadt rá, nem volt olyan családi összejövetel, ahol ne zendült volna fel egy-egy ének vagy magyar nóta. Ezt a tudást lakodalmas fellépései alatt már tudatosan is gyarapította. „Később, amikor lakodalmakba jártunk muzsikálni, majdnem minden faluban ragadt rám egy-egy nóta vagy népdal.” Ha olyan dallam ütötte meg a fülét, amely számára ismeretlenül csengett, az éneklőt addig kérte, hogy énekelje el újra és újra, ameddig ő is megtanulta.

A 2000-es években a környék lakodalmi szokásai és zenei ízlése is megváltozott. A külföldről nagy mennyiségben beáramló angol szövegű slágereket már nem tudta a zenekar olyan ritmusban magáévá tenni, ahogy a korízlés változott, és ez az együttes feloszlásához vezetett. Ezt követően a nagyfalui cigánybandával közösen muzsikált különböző rendezvényeken. Kezdetben néhány hagyományosnak nevezett lakodalom, majd a vidék falunapjainak és hagyományőrző rendezvényeinek állandó fellépői voltak. A zenekar a következőkből tevődött össze: Csorba János (hegedű) és veje, Varga László (tangóharmonika), valamint két fia: Laci és Gyula (nagybőgő).

Elmondhatjuk, hogy ezzel a formációval vált Birtalan Józsi nótafává. Ma már sokan úgy emlegetik, hogy ő a Felső-Berettyó mente legtöbb népdalt és magyar nótát ismerő embere. Szilágycsehbe tizenöt éven keresztül járt vissza a zenekar a Zsibai néptánctáborba. Több alkalommal fellépett egyéni előadóként Budapesten és Debrecenben, a debreceni néptáncegyüttes meghívott vendégeként. Fellépett még Kolozsváron és Székelyföldön is, a Kallós Zoltán emlékére rendezett műsorokon. Férfiakból álló népdalkört alapított Mákvirágok néven, a csapat tagjai megpróbálják feleleveníteni és újratanulni az elfelejtett vagy keveset énekelt szilágysági népdalokat, magyar nótákat.

Birtalan Józsi játszik furulyán, klarinéton, szaxofonon, gitáron, hegedűn, nagybőgőn, de minden keze ügyébe kerülő hangszert szívesen kipróbál, és a kezdeti próbálkozások után hamar megtalálja az adott hangszeren való játszás technikáját. Ma legkedvesebb hangszerének a tárogatót nevezi, azt a hangszert, amely már a honfoglalás óta a magyar zenekultúra szerves része. Mindemellett a mai napig lelkesen gyűjti a falusi életet megkönnyítő, mások által ócskaságnak nevezett eszközöket, szerszámokat, és magánmúzeumnak rendezte be a bagosi domb­oldalba vájt pincéje elé épített pince­gátorát. Itt szoktak vasárnapokon és ünnepnapokon barátaival összegyűlni, beszélgetni és nótázgatni egy-egy pohár bor mellett.

1981-ben megnősült, és a házasságból három gyermeke született, majd idővel egy lány- és hat fiúunokával gyarapodott a családja. „Mindeközben 1981-ben megnősültem, és Istennek hála van egy lányom, két fiam és hét unokám, amiből hat fiú és egy lány. A Jóisten éltesse őket sokáig!”
A tánccsoport 1948-ban. Forrás: Kovács Erzsébet családi gyűjteménye

Birtalan József versei 

Hősünk nemcsak énekelni tud és szeret, hanem már gyermekkora óta rímfaragással, versírással is foglalkozott. Kezdetben a lányok meghódítására írt verseket, ma már családi és közösségi eseményekre szokott írni köszöntőket, úgy a családja, mint a falu büszkeségére. Versei között találhatunk köszöntőket. Ezeket többnyire barátainak, ismerőseinek vagy családtagjainak címezte. 

„Mit is kívánjak én néked, Ferenc bátyám,

A nyolcvankettedik születésed napján.

Oly sok szépet kaptál ebben az életben,

Tehát Feri bátyám, az Isten éltessen. (…)

Legyen erőd mindig, hogy a pincéhez mehess,

Ottan, Feri bátyám, a halál sem keres.

Boldogságban élj még sok-sok boldog évet,

Kívánja Bagosról Birtalan Józsi neked.”

Minden évben megemlékezik április elsején a férfiak napjáról, és ezeket a verseket a férfinapi rendezvényen elő is adja. 

Egy ilyen költeményből idézünk:

„Kedves vendégsereg, jó estét kívánok!

Hála az Istennek, csak férfinépet látok.

Megadta az Isten végre ezt a napot,

Legalább egy éjszakára hordjuk a kalapot. (…)

Minden magyar férfit éltessen az Isten,

Jövő ilyenkor is legyenek itt minden,

Jövő ilyenkor is jöjjenek el nálunk,

Ha éltet az Isten, újból muzsikálunk.”

Birtalan József számára nagyon fontos a családja és a szerettei, így a legtöbb versét nekik szánta, például verset írt unokái és gyermekei születésekor, vagy házassági évfordulójára a feleségével, Miklós Erzsébettel, és a fontosabb családi eseményekre (keresztelőkre, disznótorokra, névestékre és születésnapokra).

„Hároméves legénykénk

van minékünk kettő,

tartsa meg sokáig

őket a teremtő!

(…)

Tamáska és Ábel,

kívánom tinéktek,

vezéreljen az Úr,

ott legyen véletek.”

 

Minden Bagosi Napra a cigányzenekarral és a falu táncos lábú fiataljaival toboroztak. Az évek során kialakultak azok a megállóhelyek, ahol a fiatalok a lovas szekerekről leszállva a spontán összesereglett közönség előtt táncoltak, és a tánc előtt hősünk felolvasta az alkalomra írt hívogató versét.

2019-ben ezt írta a falunapra:

„Közhírré tétetik!

Ennek a szép nyárnak is már végefele járunk,

Megint egy szép ünnep lészen itt minálunk!

Több mint száz esztendő telt el már azóta,

Községünk utcáin megint szól a nóta. (…)

De én most már tovább nem is prédikálok,

Az ünnepségre mindenkit szeretettel várok!

Mutatóban most egy magyar csárdást járunk,

Aztán muzsikával szépen odébb­állunk!

 

Repertoárjából nem maradhattak ki az egyházi eseményekre költött versek sem.
A Bagolyvár pincesoron, 2014-ben. Balról jobbra: Birtalan Józsi, Gönczi Sanyi, Varga János (Tacsi) és
Fekete Barna. Szabó Árpád felvétele

Könyörgés

Add meg, Uram, e népnek,

Add meg, ó, Istenem,

Hogy ez új esztendő néki

Még boldogabb legyen.

 

Szüntesd meg a viszályt,

Adjál egyetértést,

Kicsiktől, nagyoktól,

Hallgasd meg e kérést!

 

Oly kevesen vagyunk

A népek tengerében,

Már a puszta létünk is

Kerülhet veszélybe.

 

Fogyunk, egyre fogyunk,

Mint pislogó gyertyaszál,

Segíteni rajtunk, ó, Isten,

Csak te tudsz már!

 

A szilágysági magyar „versfaragó” próbálkozásai között hazafias versek is szerepelnek.

 

Trianon átka

Kilencven esztendő telt el már azóta,

hogy minden magyar ajkon megfagyott a nóta!

Kilencven esztendő, mennyi jaj és bánat

érte már azóta meggyötört hazánkat.

Éhes kutyamódra széttépték a testét,

a haláltusáját, ó, de sokan lesték.

Véres fogaikkal testébe haraptak,

a könnyen kapott prédán igencsak elhíztak!

Szaladtak is ők minden füttyen­tésre,

fogat vicsorgatni magyar szenvedésre.

Kilencven éve hányszor megharaptak,

csoda, hogy közülünk hírmondót is hagytak!

Széttépték testünket kutyaharapással,

utána ütöttek sarló-kalapáccsal,

több mint negyven évig hordtuk ezt az igát,

magyarok Istene, hol követtünk ily hibát?

Mit követett el ez a magyar nemzet?

Hogy századokon át ostoroztad, verted?

Elődbe borulunk, esedezve kérünk,

hogy a jövőben adj még esélyt nékünk.

Adjál a magyarnak igaz boldogságot,

lelkünkbe add vissza Nagy-Magyarországot!

Ne hagyd ezt a földet ebek prédájára,

magyar vér folyt ennek minden darabjára!

Add, hogy e gyásznapot felejtsük el hamar,

éljen soká e hon, benne minden magyar!

(2014)

Végszó

Birtalan József, a nótafa, Szilágybagos egyik talán leghíresebb szülöttje, aki hatalmas eredményeket ért el úgy a zenei pályafutása során, mint kulturális és közösségépítő tevékenységei folyamán. Sok fiatal zenei karrierjét ő indította el. Mesébe illő életutat járt be: a legkisebb gyermekként a legtöbbet érte el, de ezek az eredmények családja és barátai támogatása nélkül nem valósulhattak volna meg. Nótáival minden ember szívébe belopta magát, így elnyerte tiszteletüket és szeretetüket.

Legfiatalabb tanítványával, Soós Gergővel, a Népi Örökségünk Mesterei és Tanítványai 2020/2021-es pályázatán elnyerték a zsűri különdíját, és jutalmul részt vehettek Budapesten a Hagyományok Házában tartott előadáson, ahol együtt furulyáztak 2022. március 12-én.

Józsi bácsi jelenleg is aktív a zenei életben, a közösségfejlesztésben, erre jó példa a 2022. június 25-én megtartott Öregfiúk-focikupa, ahol a cigányzenekarral nótáztak, és megadták a csapatjáték ritmusát.

Reméljük, még sokáig velünk lesz, hogy fejleszthesse a faluközösséget, és bátorítsa a fiatal, feltörekvő nótafákat.

Jegyzetek

1 Major Miklós: Koszorúba font gabonaszálak. https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni_magyarsag/2010/ro/kriza_t...

2 Szabó Miklós: Szilágybagos Község és Egyház Történelme (1205–1960). 1960.

3 H. Nagy Lajos: Sz-bagos. Politikai Ujdonságok, 3. évfolyam, 14. szám. 1857. április 8.

4 Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. 4. évfolyam, 1861. aug.4.

5 Szabó Miklós: i. m.

6 Birtalan József: Önéletrajz (kézirat).

Források:

Szabó Miklós: Szilágybagos Község és Egyház Történelme (1205–1960). Kézirat, 1960.

Szabó Miklós: A Szilágybagosi Református Anyaszentegyház 300 éves Története 1663-tól 1963-ig. Kézirat,1962.

Birtalan József: Önéletrajz. Kézirat, 2021.

Interjú Birtalan Józseffel, május 1-én a Bagolyvárban, 2022.

 

Az írás készültekor, 2022-ben Antal Krisztián Kristóf a szilágysomlyói Simion Bărnuțiu Elméleti Líceumban 9., Antal Anett Antónia 10., Fekete Dávid 11. osztályos tanuló volt. Jelenleg mindhárman ugyanott tanulnak tovább. A dolgozat irányítója: Birtalan Beáta Erzsébet, a Szilágybagosi Bánffy Kulturális Egyesület alelnöke és kulturális referense.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Sipos Ferenc úgy érzi, hogy gyerekkorában mindenre volt idő, nem a mai rohanó világ tempója szerint éltek egykor az emberek – ahogy megfogalmazta: „nekünk a gyerekkorunk nagyon hosszú volt”. A vidéki gyerekeknek megszokott volt a játékidő, de mellette a fizikai munkával – például az állatokról való gondoskodással – eltöltött idő is.

Búzás Árpád mindig tanított, oktatott, de soha sem kioktatott. „Igazi néptanító volt. Ezt örökölte az édesapjától, a szüleitől. […] Egy alkalommal elmesélte, hogyan foglalkozott, tanította [az édesapja] nemcsak a tanulókat, hanem a falusi embereket. És ő ezt hozta magával.”

A falubeliek ma is a község krónikásaként emlegetik őt, habár ő magát elsősorban versfaragónak nevezte. Versben örökített meg közösségi eseményeket (templomszentelés, kultúrházavatás), családi eseményeket (névnapi köszöntő, disznótor), de még a saját önéletrajzát is versbe foglalta. Szülőfaluja iránt érzett mély szeretetét vers formájában adta át, címe Az én falum

Mi, kézdialmásiak is büszkélkedhetünk egy ilyen lakóval, aki önzetlen munkájával már nagyon sokat tett a településért. Ő Tamás Károly, farkaslaki születésű pedagógus, jelenleg iskolaigazgató és családapa, aki jó pár éve a falunkban él. A továbbiakban az ő életét fogjuk alaposabban megismerni. Többet megtudhatunk idekerülésének körülményeiről, eddigi szakmai életútjáról, hobbijairól, de legfőképp arról, hogy miért gondoljuk őt hétköznapi hősnek, és miért kísérjük figyelemmel az életét.

Hajni óvó néni, „a tiszteletes asszony”, ahogy a faluban nevezték, akkor sem engedte el tanítványai kezét, ha azok már kikerültek az óvodából. A volt tanítványok, óvodások szüleit meggyőzte, hogy gyakrabban vegyék fel a patinás kalotaszegi népviseletüket, hogy az megmaradjon azokban a zord, 1989 előtti időkben is. Mint mondta, nem akarta, hogy a kommunizmus alatt kihaljon a helyi magyar kultúra. Óvodásainak és szüleiknek néptáncot tanított, legkedveltebb foglalkozása – amire talán a legbüszkébb – a bábozás volt.

„Tizenöt-tizenhat éves koromban kezdtem gondolkozni, hogy milyen szakmát válasszak. Valami különlegeset akartam, és tapogatóztam. Jártam templomba, jártam ministrálni, jártam hittanórára, nem volt idegen számomra az egyház, és egy adott pillanatban úgy döntöttem, hogy ha valami különlegeset akarok, akkor legyen igazán az: és akkor született meg bennem a gondolat, hogy a papságot válasszam. Ugyanis az ember igazából akkor boldog, amikor abban él, amit ő elhatározott."

"Nem az a fajta szolgatárs volt, aki hat napon át láthatatlan, és a hetediken érthetetlen. Rengeteget áldozott az idejéből arra a nagy családra, akit a Teremtő reá bízott. Ennek az áldozatnak a nyoma lépten-nyomon ott maradt abban a közösségben, ahol élt és szolgált. Amikor nagy hirtelenséggel elment közülünk, s újra átléptük Inaktelke határát, bár nem láttuk őt, mégis mindenhol jelen volt, s azt hiszem, ezt az inaktelkiek mai napig érzik..."

„Lóránt tiszteletes úr idejében újult meg a parókia épülete. Ő is kivette a részét mindenféle munkálatból. Lelkiismeretesen vezette az egyházközség mezőgazdasági parkját. Sokat segített a gyülekezeti tagoknak. Abban az időben mindenki őhozzá fordult, ha hirtelen orvoshoz kellett szállítani valakit, ő éjjel-nappal készen állt a segítésre. (...) Abban az időben sokan jártak templomba, imaheteket, bibliaórákat, kirándulást és tábort szervezett a gyermekeknek, ifjúsági összejöveteleket az egyházmegye fiataljainak."

Szellemi életére jellemző, hogy általában az adott feladatok határozták meg tevékenységét. Amikor egyházmegyei tan­ügyi előadóvá választották, minden erejét az iskolakérdések tisztázására összpontosította. Az idevágó problémák alapos ismerőjévé és céltudatos harcosává formálódott. Amikor pedig az egyházmegyei számvevő tisztségével ruházták fel, érdeklődésének középpontjába az anyagi kérdések kerültek.

Tőkés József 1884. december 16-án született Nagysajó községben (Beszterce-Naszód vm.). Édesapja Tőkés József lelkipásztor, édesanyja Tóth Irma. A második lelkipásztori nemzedékhez tartozott. Nagyapja – állítólag – az a marosvásárhelyi kőművesmester volt, akit Bolyai János temetése kapcsán tart nyilván a köztudat. (...) A mi hétköznapi hősünk különösebb gondok nélkül tölthette gyermekéveit, akárcsak ifjúságát, mert édesapja levette róla az anyagiak terhét. Vegyes lakosságú (magyar és román) szülőfalujában úgy nőtt fel, hogy – amint később elbeszélte – sohasem hallott a nemzetiségi kérdés nehézségeiről.

Márton Ferenc (...) három falu gyermekeiért lett felelős, ugyanakkor a teljes közösség kulturális életét is próbálta fellendíteni. Gyermek- és felnőttkórust szervezett, valamint elkészítette a település monográfiáját, amelyben az iskola történetével, a népi hagyományokkal, a falvak kapcsolatával foglalkozik, miközben kötetét képekkel és szőttes anyagokkal illusztrálja. Harminchat éven át oktatott és nevelt Pálfalván – ebből huszonhárom évet igazgatóként –, mielőtt nyugdíjba vonult. Egész nevelői és vezetői tevékenységét a hivatástudat, az önzetlen, odaadó munka, a szigorú, de emberséges magatartás jellemezte.

A Hétköznapi hősök program keretében elkezdett kutatás során kincsre leltünk: olyan hagyatékra, amely eddig majdnem ismeretlen volt, de hihetetlenül gazdag. Bálint András (1886–1962) négyfalusi tanító, tanár, iskolaigazgató, népbankvezető, autodidakta néprajzkutató, helytörténész (és a felsorolásból bizonyára kimaradt néhány megnevezés) levelei, jegyzetei, monográfiakötetének több változata, fényképgyűjteménye és néhány személyes tárgya.

A Hétköznapi hőseink – írjunk történelmet! elnevezésű kezdeményezés azokra a személyekre hívja fel a figyelmet, akik sokat tesznek másokért, akiktől távol áll a magamutogatás és az önfényezés, akik megérdemlik, hogy figyeljenek rájuk, és megkapják a nekik járó hálát, tiszteletet és elismerést. Fontos, hogy lássuk és halljuk őket, mert olyan értékeket képviselnek, amelyek közösségünk fejlődését szolgálhatják. Az általunk választott hétköznapi hős Vida Katalin, aki teljes mértékben megérdemli ezt az elismerést, mivel a fenti „kritériumoknak” egytől egyig megfelel.

Miklós Artúr János, maratinfutó, Domokos

Minden kisebb-nagyobb közösségnek szüksége van hétköznapi hősökre. Olyan emberekre, akik képességeikhez, tehetségükhöz mérten a közösség meghatározó tagjaivá válnak, akik tevékenységükkel szebbé és jobbá teszik az adott közösség hétköznapjait. Ilyen hétköznapi hős lehet például a tanító, a tanár, a lelkipásztor, a vállalkozó vagy bárki más, aki azzal tűnik ki a többiek közül, hogy saját közösségét szem előtt tartva cselekszik, és ezzel példaként áll előttünk. A mi hétköznapi hősünk Miklós Artúr János, maratoni és félmaratoni versenyek többszörös győztese, aki sikereivel ismertté tette Domokost és a Láposi-medencét, de azt is felismerte, hogy a mi falusi közösségünk kincseket, csiszolatlan gyémántokat rejt, s azokat meg kell találni, és csiszolni.

Szerte a nagyvilágban éltek és élnek ismert, híres költők, írók, művészek, történelmi hősök és tudósok, akiknek a hátrahagyott írásaikkal, feltalálásaikkal, tetteikkel sikerült magukat beírniuk a történelembe. A mi hétköznapi hősünk Brittich Erzsébet, Simonyifalva szülötte, sokoldalú képzőművész. Fest, linómetszeteket készít, bronzplaketteket alkot, sőt fa- és kopjafafaragással is foglalkozik. Az irodalom terén verseket, elbeszéléseket, monográfiákat, cikkeket, esszéket ír, és román nyelvről fordít verseket. Ezek alapján Brittich Erzsébet neve is méltán bekerülhet a nagyok közé a történelembe.