Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

A szamosvölgyi vasútvonal avatási ünnepsége

A 19. század második felében a szamosvölgyi vasút megépítésének lehetősége fontos célkitűzése volt Szolnok-Doboka vármegye érdekvédelmi szerveinek. Az ügy hosszú ideig elhúzódott, ugyanis a pályát fővonalként akarták kiépíteni, de nem volt hozzá elég pénzügyi alap. A megoldás végül Szolnok-Doboka vármegye főispánjának, báró Bánffy Dezső a fejéből pattant ki, ugyanis javaslatára mellékvonal jellegű pálya építése mellett döntöttek, így dolgozták ki az előtanulmányokat, illetve terveket, és így kérték az engedélyeztetését is. A vasút megépítéséhez szükséges engedélyt 1880-ban, a XXXII. törvénycikkben adta meg az országgyűlés.1

Az említett törvénycikk előírta, hogy támogatásként a pénzügyminisztérium, a bányakincstárból: „300,000 frt értékben vassíneket bocsáthasson a társulat rendelkezésére s fizetésül ugyancsak 300,000 frt névértékre szóló társulati törzsrészvényeket elfogadhasson.”2 A vasútépítéshez szükséges részvénytársaság, a Szamosvölgyi Vasút RT 1880. június 15-én alakult meg. A munkálatok pár nappal később, június 29-én kezdődtek, részben saját kivitelezésben, részben pedig alvállalkozók segítségével.3
A szamosújvári pályaudvar 1914-beli képeslapon

47 kilométer hosszú volt az első szakasz (Apahida–Dés), amire az engedély is szólt, és tizennégy hónap alatt megépült. Ez nem kis teljesítmény volt a kor technikai vívmányai mellett. Az Apahida–Dés vasútvonalat 1881. szeptember 15-én adták át. A Kolozsváron kezdődő ünnepségen jelen volt Ordódy Pál közlekedési miniszter és báró Kemény Gábor kereskedelmi miniszter is, ők aznap reggel érkeztek Budapestről gyors­vonattal. Az Ellenzék napilap 210/1881. szeptember 15-i esti kiadásának beszámolója szerint a két minisztert a kolozsvári állomáson többek között Minorich Károly polgármester, báró Bánffy Dénes, Szolnok-Doboka vármegye főispánja, Simó Lajos, gróf Teleki Domokos és gróf Kornis Viktor fogadta, majd ezt követően különvonattal Dés felé indultak. A tizenkét kocsiból álló különvonatot egy virágokkal feldíszitett gőzmozdony húzta, melyre rá volt írva, hogy Szamosújvár.4 A vonat a Rákóczi-induló akkordjai alatt robogott ki a kolozsvári indóházból.

A szerelvény első megállója Apahida volt, ahol egy görögkatolikus és egy ortodox pap tartott rövid beszédet. Válaszúton a báró Bánffy Ádám által felállított diadalkapu fogadta a vonatot. A diadalkapura nagy betűkkel felírták, hogy „Labor omnia vincit”5. Az állomáson jelen volt a teljes Bánffy család és a környék lakossága. Nagy Elek református lelkipásztor beszélt itt a díszvendégekhez, majd a következő megállónál, Iklódon is diadalkapu, illetve nagy tömeg és népi zenekar fogadta a szerelvényt. A vendégeket Szarvady Pál alispán és Hirsch Adolf iklódi kereskedő üdvözölte. A megálló azért is volt fontos, mert Szolnok-Doboka vármegye határpontja volt.6
Vasúti alkalmazottak a szamosújvári pályaudvaron a 20. század elején. Képek: Riti József Attila
gyűjtése

A vonat Szamosújvárra délelőtt 11 órakor érkezett, és az Epreskertben felállított mozsárágyú dörgése fogadta. A kidíszített állomáson nagyszámú ünneplő tömeg – a Magyar Polgár szerint a város majdnem teljes lakossága – és Placsintár Dávid polgármester fogadta és üdvözölte az érkezőket, majd ebédre hívta őket. A Magyar Polgár 1881. szeptember 18-i számában közölt riportja szerint: „Szamosújvár városa ez alkalomra igen szépen fel volt díszítve. A házakon nemzeti zászlók lobogtak, az utcák zöld gallyakkal voltak behintve. Az utcákat ellepő népsokaság amint a vendégek bevonultak a városba, folytonosan éljenzett.”

A díszmeghívottak ebéd előtt találkoztak Szabó János görögkatolikus püspökkel, meglátogatták a főtéri székesegyházat, és a Rubens-festményt, amelyről utólag kiderült, hogy nem Rubens, hanem Joachim von Sandrart festette. A korabeli lapok beszámolója szerint az ebédet a városi vigadóban fogyasztották el. A hírek nem szólnak arról, hogy mit ebédeltek, viszont azt megemlítették, hogy a jelenlévők több pohárral is megittak, többször köszöntötték egymást, a trónörököst és a királyi párt. Mindezek mellett Ordódy Pál miniszter Szamosújvár jövőjére mondott pohárköszöntőt. Az ebéd délutánig elnyúlt, a társaság alig 14:05-kor folytathatta útját.7

A szentbenedeki Kornis-kastély irányából díszkapu és mozsárágyú dörgés fogadta őket, gróf Kornis Viktor földbirtokos jóvoltából. A hivatalos menetet Désen is nagy tömeg, és mozsárágyúdörgés fogadta – a Magyar Polgár szerint kis túlzással a város egész lakossága kint volt. A küldöttséget Róth Pál dési polgármester üdvözölte, és a lakosság nevében megköszönte a megtiszteltetést, „hogy e szép ünnepélyt megjelenésükkel emelni szíveskedtek”.8 A polgármester beszédére Ordódi Pál miniszter válaszolt meghatódva, és kifejezte azon örömét, hogy részt vehet az ünnepségen. A vasút avatási ünnepsége 200 fáklyás felvonulással, ünnepi dísz­vacsorával és hajnalig tartó táncmulatsággal ért véget. A mulatság helyszíne az Angolhoz címzett szálloda bálterme volt.

A miniszterek másnap délután, a dísz­ebéd után hagyták el a várost, majd újra megálltak Szamosújváron, ahol Szabó János görögkatolikus püspök díszbeszédet tartott, és magasztalta a királyi párt és a kormányt.9 A vonat, amelyet visszafele menet is tömeg és virágeső várt, este nyolckor futott be a kolozsvári pályaudvarra, ahol gróf Eszterházy Kálmán főispán fogadta az il­lusztris vendégeket, akik az esti vonattal visszautaztak Budapestre.

A korabeli lapok beszámolóját olvasva láthatjuk, hogy a vasútvonal felavatása akkora ünnep volt a térség lakosságának, amit ma alig lehetne felülmúlni.
A szentbenedeki Kornis-kastély irányából díszkapu és mozsárágyú dörgés fogadta az ünneplőket.
Kép: Fortepan/Somlai Tibor

Jegyzetek

1 1880/XXXII. Törvénycikk https://net.jogtar.hu/printiframe?docid=88000032.TV&targetdate=&printTit... (Letöltve 2020. november 7-én.)

2 Uo.

3 Műszaki szemle, 35. szám2006, 3. oldal.

4 Ellenzék210.  lapszám, 1881. szeptember 15.esti kiadás, Kolozsvár.

5 Vergilius: Georgica. Az idézet jelentése: a munka mindent legyőz.

6 Magyar Polgár, 210. lapszám, 1881. szeptember 18., Kolozsvár.

7 Ellenzék, 212.  lapszám, 1881. szeptember 15., esti kiadás, Kolozsvár.

8 Magyar Polgár, 210. lapszám, 1881. szeptember 18.Kolozsvár.

9 Uo.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

A tövisi előnevű báró Bálintitt (más helyeken Bálintith) család állítólag 1349-ig tudja visszavezetni családfáját. Nagy Iván szerint a 16. század elején telepedtek át Erdélybe, utódaik mind ott élő, híres családok gyermekeivel házasodtak össze. A két utóbbi leltár biztosan a családapa, Zsigmond nevéhez köthetők. Magáról a családról nagyon kevés adat maradt fönn. Azokat az elemeket, amelyek jelen íráshoz tartoznak, természetesen igyekeztünk összegyűjteni.

Az 1841-ben beindult Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlési mozgalma Pesten (I., II. gyűlés), Besztercebányán (ma: Banská Bystrica, Szlovákia) tartott III. összejövetelük után 1843 nyarán, Temesváron tartották IV. vándor-, azaz nagygyűlésüket. A mozgalom történetének mindmáig legmegbízhatóbb áttekintése a budapesti Orvostörténeti Közlemények hasábjain jelent meg 1969-ben.

Szilágyi Andrást 1956. december végén legációba1 küldték a karácsonyi ünnepek idejére, a távoli Háromszékre, Papolcra a bűnbánati hétre. Brassón át Barátosra érkezett vonattal, és mivel szekér nem várta az állomáson, városi öltözetben gyalogolt el a havas országúton. Czegő V. András lelkész fogadta, és kérte, hogy egyéb tennivalói miatt vállalja át az ő feladatait is erre az időre. Szilágyi András bűnbánati prédikációi alkalmával az 1956-os magyarországi eseményekről is beszélt, a szabadságharcról, a lelkesedésről, az összeomlásról, a megtorlásokról. Nem is sejtette, hogy a gyülekezetben is lehetnek „téglák”. 

Idén emlékezünk meg Pákei Lajos építész százhetvenedik születésnapjáról, s mivel építészként, főmérnökként, iparmúzeumi igazgatóként, előadóként, műemléki értékek közvetítőjeként oly sokat köszönhetünk neki, emlékezni is csak ünnepelve tudunk. A szakipari képzéssel kapcsolatos felvetései mai napig érvényesek, hiszen a mesterségbeli tudásnak, az iparos szorgalomnak, lelkiismeretességnek, s mindezek alapján a mesterember társadalmi megbecsülésének ma is híján vagyunk – az alábbi sorokban is kiáll ezek mindenkori szükségszerűsége mellett. Legyen hát ez az „ünnepi beszéd” Pákei Lajos születésnapi köszöntője.

Szilágyi András 1956-ban érettségizett Nagyenyeden. Már akkor tudta, hogy nem lesz könnyű szigetként megmaradni magyarnak, főleg hogy egy kis, mindenből kirekesztett sziget tagjaként élt addig is. Büntetett előéletű, elítélt apával az egyetemekre nem is pályázhatott a református kollégiumokat megjárt, művelt, olvasott fiú, akinek nagyapja a medgyesi református templom harangjának öntéséhez gyűjtött adományt a legszigorúbb időkben a maroknyi gyülekezettől. Az unoka megtalálta az egyetlen helyet, ahova ezzel a múlttal is fogadták, és ő jelesen meg is felelt ennek a bizalomnak. Felvették a kolozsvári református teológiára, ahol barátokra lelt.

A kor szokásaival ellentétben a festő magánéletére a diszkréció volt jellemző, a társaság nem pillanthatott be a mú­zsák­hoz, modellekhez főződő kapcsolatába. Bár Grigorescu portréi között sok a férfitanulmány, úgy tűnik, hogy kedvenc modelljei mégis a nők voltak. Észrevette lényükben a költészetet, tekintetükben az álmodozást, a várakozást, a titkot. Dancs Máriát sokáig nézte, tudta, hogy megtalálta a legszebb modellt, akit valaha látott: az ifjúság állott előtte minden szépségével.

Szexualitást és vallást egy címben, még inkább egy tanulmányban említeni sokak számára meghökkentő, netán egyenesen megdöbbentő lehet. Ez azonban abból adódik, hogy az európai kollektív mentalitásban a két fogalom a kereszténység felvételével élesen elkülönült, így számunkra a hétköznapi, vulgáris, bohém, laikus, hedonista és materiális világ sajátosságaként értelmezett szexualitást nehéz egy térbe hozni a szakralitással, isteni ágenciával azonosított vallásossággal. A két fogalomnak ez az éles elkülönülése és jogi, térbeli és gyakorlati szétválasztása azonban nem minden történeti korban volt ennyire evidens. 

A címben felsorakoztatott három fogalom furcsa társításának közös nevezője egy név: Babos Sándor. A Babos név a békebeli Kolozsvár egyik leggazdagabb polgárának, az órás és ékszerkereskedő Babos Sándornak a Szamos-híd Széchenyi téri sarkán ma is álló palotájának köszönheti fennmaradását a kolozsvári köztudatban. A mai kolozsváriak közül csak kevesen tudják, hogy ki is volt ő, azt pedig még kevesebben, hogy a szintén Babos Sándor nevet viselő fia és unokája milyen sikeres pályát futott be a magyar székesfővárosban.

Napjainkban a múlt kutatása sokak számára nem tűnik vonzó területnek, a régészeti felfedezésekről szóló hírek mégis rendre népszerűvé tudnak válni a nyilvánosságban, és felkeltik a társadalom érdeklődését. A megtalált leletekről gyakran hallunk és sokat olvashatunk, de tudunk-e eleget a régészek munkájáról vagy a szakterület jelenéről is?

Madách Imre korán érő fiatalember volt, gyenge egészsége visszatartotta őt a virtuskodástól, tizennégy évesen már Pesten tanult a jogi akadémián, majd joggyakornok (patvarista) volt. Édesanyja iránt tisztelettel vegyes szeretetet érzett, mindenben meghallgatta tanácsát. Húszévesen már fontos hivatalt töltött be, ügyvéd, majd táblabíró volt Balassagyarmaton, Nógrád vármegyében. A nőkkel nem volt sok szerencséje, barátjával, Szontágh Pállal részt vettek a város társasági életében, Madách azonban halk szavú, visszahúzódó maradt.

Tanári és emberi volta megkülönböztette Killyéni Pétert egy olyan időszakban, amikor az edzők „pofozógépek” hírében álltak. Sohasem idegeskedett, sohasem kiabált: „Nyugodt, csendes ember volt, ritkán emelte fel a hangját, a durvaság nagyon távol állt tőle, ellentétben azokkal, akik naponta leordították a fejünket, vagy szétpofoztak… Tőle tanultuk meg azt, hogy mi is az atlétika”. 

A magyar történelemben, s különösen Erdély múltjában kevés olyan előkelő, magas rangú családot találunk, mint a Rhédeyeké. Királytól származtatják magukat, fejedelmet adtak Erdélynek, s még az angol királyi családdal is rokonságba kerültek.

Az 1848. március 15-i pesti események híre március 19-én ért Enyedre – Gaetano Biasini gyorskocsiutasai hozták a hírt. A kollégium diáksága nyomban megindult, népgyűlést hívtak össze a református vártemplomban, miközben Rákóczi-indulót énekeltek, hatalmas nemzeti színű zászlót bontottak, és felolvasták a Nemzeti dalt. Március 30-án, hatalmas tömeg részvételével megtartották a vártemplomban a Megyei Közgyűlést, majd kimondták Erdély unióját Magyarországgal. A kollégium bezárta kapuit, diáksága beállt nemzetőrnek, a tanárok egy része pedig honvédnek.

A Batthyány család 1398-ban Battyán faluról (ma Szabadbattyán) kapta a nevét. Eredetileg Kővágóörsi volt a nevük, és a Veszprém megyei Felsőörsről származtak. A török uralom idején a család nyugatabbra húzódott, Németújvárra tette át a székhelyét (Güssing, Burgenland), s azontúl a németújvári Batthyány megnevezést használták. A család első grófja Batthyány Ádám volt, aki 1630-ban kapott grófi címet.

„Erdély fővárosában végigsétáló idegen, a patinás, címerekkel ékeskedő, főúri paloták megtekintése után talán csodálkozva áll meg a Szent György-téren díszelgő egyetemi könyvtár hatalmas épülete előtt. Az idegen azonban jólesően veszi tudomásul, hogy a szerencsés elgondolással felépített könyvtár egy cseppet sem képez kirívó ellentétet a régi idők hagyományait híven őrző – Mátyás király szelleméről regélő – ódon város falai között.” E szavakkal jellemezte 1942-ben Csengery János klasszika-filológus professzor lánya, S. Csengery Ilona a kolozsvári Egyetemi Könyvtár palotáját. Az intézmény fennállásának 150., valamint az építési munkálatok befejezésének 115. évfordulója alkalmából érdemes feleleveníteni az első modern erdélyi könyvtár történetét, amely 1990-ben felvette Lucian Blaga nevét.