Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Bocskay Klára nagyasszony végrendelete – 1586

Felvetődik a kérdés, hogy egy roppant gazdag, vagyonos és híres család tagjáról, esetünkben Bocskay Kláráról lehet-e még valami újat írni. Arról a személyről, aki Erdély egyik legelőkelőbb családjából származott, mégpedig olyanból, amely vajdákat, fejedelmet adott a középkori országrészünknek, és neveik, tevékenységük mind a mai napig a magyar történelemtanításunk része. Hiszen tagjaik életét, sikerekeit és kudarcaikat már több tucatnyi történelemkutató, genealógus, irodalmár részletesen kinyomozta, földolgozta és közzétette.

Átolvasva az 1586-ban kelt végrendeletet, rájött e sorok írója, hogy igen, még mindig lehet róla új – igaz, csak apró – emlékeket írni. Mert miért is érdekelte volna a tudományos kutatókat, hogy Klára leánykájának ki volt a mestere, aki olvasni-írni tanította, mit örökölt tőle „Eorsek”, a kulcsárjának a gyermeke, vagy az a két szolgáló, aki állandóan Kata nevű leánya mellett segédkezett naponta. Nem soroljuk a kérdéseket, hisz ezekre adunk választ Bocskay Klára 1586. január 28-án írott végrendelete1 alapján.
A Chapy család címere 1418-ból

Elsőként magáról a testamentumról általánosságban kívánunk szólni. Az okiratot Géresi Kálmán másolta le betűhíven az eredetijéről (tehát nem átírásban), amely 1878-ban az Andrássy család krasznahorkai levéltárában volt található (Fasc. 57 nro 63.) A középkori, nehéz szöveget valószínűleg néhol félreolvasta, így írt például egy ízben a Zecz helyett Jecz alakot, amely Szécs falu nevének korabeli rögzítése volt. A végrendelet nagyon rövid, tömör, 36 pontban foglalja össze a végakaró kívánságait. E pontok sorrendje néhol nem mindenütt követi a logikus felépítést, ugyanis néha visszatér valamelyik témára vagy öröklő személyre2. A leíró bizonyára a beteg hölgy gondolatait követte, ahogy egy-egy gondolatsor az eszébe jutott. Szerkesztése megfelel a korabeli végakaratok felépítésének, csupán néhány elem hiányzik belőle, így a végéről a pontos helyszín vagy épp a feljegyző neve. Mivel feltehetően a testáló nem tudott írni, ezért íródeáknak diktálhatta le a kívánságait. E névtelen lejegyző nagyon tanult egyén lehetett, mert mindvégig igyekezett a kor és az iskolájában tanultak helyesírásának megfelelni. Természetesen nem mindenben volt következetes. Érdekes módon sohasem használta az akkor gyakori ÿ betűt, helyette az i vagy az j szerepelt nála. A hang–betű megfeleltetések is néhol esetlegesek a szövegében. És érdekes módon ez főként a tulajdonnevek, főként a családnevek írásában fordul elő, így: Botzkay, Cziapi, Zabo, Somossj, Ezenj stb. A felsoroltak ellenére az általa írt szövegrészek ma is olvashatók és érthetők annak ellenére, hogy a végakaró és közte korbeli, nyelvjárásbeli és szóhasználati különbségek feltételezhetők.

A végrendeletben megnevezett gyámok és tanúk neve képezi az egyik csoportot. Ők mind a közeli vagy kissé távolabbi nemesi rokonsághoz tartoztak. (Követik őket a lakóhelye elöljárói, akiket nagyon tisztelhetett.) Az eddig ismert genealógiák alapján legtöbbjüket sikerült azonosítani. Őket a következő, családtörténeti fejezetben mutatjuk be. A másik, viszonylag sok nevet tartalmazó csoport a kúriában vagy udvarházban a család mellett közvetlenül tevékenykedő, kiszolgáló cselédség adja, akikre majdnem mindig név szerint hagyott örökül valamit a ház asszonya.

Szokatlan végrendelet az, amelyben az említett tutorok, azaz gyámok, tanúk és említett családtagok ennyi év után is meghatározhatók. Ennek az az oka, hogy nagyon családcentrikus egyénről beszélhetünk, aki biztosítottnak akarta látni a már nem kiskorú „árvái” további sorsát halála után.

Mielőtt rátérnénk családja bemutatására, két gyámot kell először kiemelnünk. Az úgynevezett főgyámként a Gróph Vramát említi. Mivel a neve a későbbiekben sehol sem szerepel, ezért azonosítása nem lehetséges. Bizonyára rangos, tehetős egyén lehetett, feltehetően a Bocskay család valamelyik illusztris tagja, akit akkor mindenki ismert, ezért a neve leírásától eltekintett. A másik egy bizonyos Magoczy Vram keresztnév nélkül. A később kihalt, Zemplén vármegyei Magóchy családból talán az András3 nevű, aki ekkor élt (†1590 körül).

A bocskói és kismarjai Bocskay családban született Klára Erdélyből került házassága révén az akkori Magyarország északkeleti részére. Születési helyére és idejére nem találunk adatot. A hely lehetett a Szatmár megyei Bocskó (románul Bociceău), a Bihar megyei, Nagyváradhoz közeli Kismarja, persze számításba jöhet a család bármelyik más birtoka is. A Bocskay családban II. Gergely unokája volt, azaz nem a fejedelmi ágból származott. Szülei II. Miklós és Kupinszky Erzsébet voltak. Nekik három leányuk született, így egyikük sem vitte tovább az ősi nevet. Ilona (akit nénémként említ a gyámok között), először Barcsai István, majd Monaky János neje volt. A szintén gyámként megnevezett Monakynak nem ez lehetett az első házassága, Nagy Iván4 szerint még volt két felesége (Berthóty Margit és Keczer Zsuzsanna), akik bizonyára már előbb elhaltak. A Zemplén megyei, úgyszintén kihalt Monaky család ezen férfitagja füleki kapitány volt, 1598-ban hunyt el. A végrendeletben már nem szerepel a másik lánytestvére, Anna, akit eszeni5 és polyánkai Csapi6 (Chapy~Chapi) Kristóf feleségeként írnak le, korábban meghalhatott. Ez a Kristóf a végrendelkező Klára férjének az unokatestvére volt.

A címben szereplő Klárának a férje, néhai Chapy János az akkori magyarországi–erdélyi határvidék egyik leggazdagabb családjának a tagja volt, a végrendelet írásakor már nem élt. 1586-ban két gyermekük élt, Péter és Kata(lin). Róluk így írva kéri a tutorokat, hogy „eö kegmek oktassa taniczia az en zegenj arvaimath. es minden oltalommal gondviselessek legien eö kegmek nekiek.” A gondoskodó mondata mindenben helytálló, az árva szó is igaz, hisz apátlanul-anyátlanul maradtak. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy mindkét gyermeke már nem kiskorú, hanem annál idősebb lehetett. Ugyanis Péter nevű fia, aki a nagyapja keresztnevét örökölte, a végrendelet végén mint tanú szerepel saját aláírásával és pecsétjével. Házasságáról nem tudunk, Nagy Iván szerint „családja nevét sírba viszi”, azaz utódja nem maradt. Katalin nevű lányáról pedig Géresi Kálmán a testamentum után nota bene megjegyzi, hogy „Csapi Katalin nemsokára Horvát Menyhért neje, majd magtalan özvegye lett”. (Tudjuk, hogy abban a században a leányok nagyon korán, 14–16 éves korban férjhez mentek.) A rengeteg Horváth nevű nemes közt sehol sem olvasható a neve, így későbbi sorsáról nincsenek adataink.

A család bemutatásakor meg kell még említenünk egy távolabbi rokont. A Sáros vármegyei lipóczi Keczer András tartozott neki másfél száz forinttal, arra kérte, hogy azt Kata nevű leányának adja meg. Keczer András, akit Nagy Iván tévesen Ambrusként jegyzett le, 1542-ben Bocskay Katalin férje volt. Azaz Klára valamelyik oldalági rokonkapcsolata alapján a nagynénje – azonban a pontos kötődést nem sikerült megállapítani.

A végakaratban említett családi és rokoni kapcsolatok ismertetése után következzenek az ott leírtak, ki és mit örökölt az özvegy nagyasszonytól. Elsőként szeretnénk azt a mondatát kiemelni, hogy az abban leírtakon kívül mindent a két gyermekére hagyott fele-fele arányban. Természetesen, amit valamilyen oknál fogva mégis külön hangsúlyoz, arra fölhívjuk a figyelmet.

Elsőként egy nagyon fontos dologról, a pénzéről kell szólni, amelyet ő maga is a végrendelet első pontjai között részletez. Ezek részben itt, Szécsen, részben másutt (Kassa, Eperjes) vannak elhelyezve egy-egy fekete vagy fejér ládában. Azt, hogy miért éppen e két felvidéki városban és kinél tartotta biztonságban ezeket az összegeket, arra nem kapunk magyarázatot, ugyanis ott nem volt rokonsága. Tudomásunk van arról, hogy ebben a korban a magyar nemesi családok fontos okirataikat, levelezésüket, értéktárgyaikat, pénzüket, de főként a nemességüket igazoló kiváltságlevelüket biztonságosabbnak ítélt várak, erődítmények, kastélyok elkülönített helyén őriztették. Értékeik vastag, vasalt ládákban voltak lezártan, elvitelük csak külön engedéllyel, például a várkapitány hozzájárulásával és aláírt igazolással történhetett. Jelen esetben azonban e két közeli, nagyobb városról esik szó, és mivel „csak” pénzről, mégpedig nagyobb összegről van feljegyzés, nemcsak egyszerű megőrzésre, hanem valami bankféle intézményre gondolhatunk.

Ha a Bocskay Klára végrendeletében leírt pénzt összesítjük, akkor a következőket kapjuk: 975 arany, 2129 forint (aranyforint?), 700 tallér (nagyobb ezüstpénz), 200 fejér pénz (ezüst), 100 lengyel garas és 12 garas (a forint régi váltópénze volt). Ezenkívül többen tartoztak neki 100-200 forinttal, amelyet egy regestrumban (jegyzékben) vezetett. Ezen összegek egy részét zálog ellenében, a többit pedig anélkül adta kölcsönbe Basó Mihálynénak, Paczor Ferencnek, Szabó Istvánnak, a bírónak stb.

A fiatalabbik gyermekéről, Kata lányáról különösen nagy odafigyeléssel gondoskodott. Kérte, hogy a tanúként is szereplő Szabó István – aki bizalmas embere lehetett – legyen a lánya mellett, és intézze a további sorsát. (Neki nemcsak elengedte a tartozását, hanem még 25 forintot is hagyott rá.) Fogadjon mellé egy „jó vénasszonyt”, aki jó erkölcsre és varrásra (!) tanítja Katát. Kérte, hogy a Somossy7-háznál (ő a falu iskolamestere) neveljék a lányt, és írásra tanítsák. Itt meg kell jegyeznünk, hogy Katalin nem ott lakott, hanem a Chapy-kúriában, ahol két lány gondoskodott róla. Róluk úgy rendelkezett, hogy ha házasságot érnek, akkor mindketten kapjanak négy-négy szoknyát, mégpedig pontosan: egy veres mohar, egy zöld, egy sárga, egy morvai posztó; valamint csináltassanak nekik egy zöld tafota (fényes selyemszövet) subát is. Somossy lányának, Annának három forint árú szoknyát, arra egy forint árú bársonyt hagyott, valamint négy disznót és két fejőstehenet borjastul. A névvel meg nem nevezett kulcsár „Eorsek” nevű lányának örökített három forintot, egy szoknyát, két disznót és szintén két tehenet borjastul. A kulcsár a birtok gazdasági vezetője volt, ő őrizte a gazdasági épületeket (magtárak, raktárak, éléstárak, pincék), és felügyelte a cselédséget – tehát nagyon fontos személy volt a nemesi háznál.

Mint fentebb említettük, minden ház körüli cselédjének, szolgájának hagyott valamit, érdekes módon csupán egy fontos személyt nem említ, ez a szakács. A következőkben őket soroljuk föl, ahol lehetséges, a nevüket (teljes név, családnév vagy csak keresztnév) is megörökítjük, érzékeltetvén azt, hogy mind magyar nyelvű emberek vették körül a családot. Kassayra hagyott 25 forintot, továbbá azt kérte, hogy ha meggyógyul, békével bocsássák el. Miklós és György szolgája egy-egy dolmányra és mentére való posztót kapott, Szabó János, Szabó András és Her István pedig három-három köböl búzát. „Az azzonepeknek az kik keorniulem forgottanak” egy-egy forint és köböl búza járt. Az volt az akarata, hogy a ház körüli legényeit csak akkor bocsássák el, ha az esztendejük lejár, a kocsisát fizessék ki, és adják el a lovakat. A szécsi szegény jobbágyoknak pedig osszanak ki egy asztagot (kazalnyi kéve búzát). További kérése volt, hogy birtokain, Eszenyben, Bezdéden (ma Tiszabezdéd) és Somoson a polgárok kapjanak egy-egy hordó bort. Az itt leírtak alapján elmondhatjuk, hogy az úrnő hagyatékozásakor mindenkire gondolt.
A Hajdú-Bihar megyei Kismarja református temploma. Szabados Zoltán felvétele. Kép: Wikipédia

Bocskay Klára református vallású, és nagyon hívő személy volt. Ebből következik, hogy a végrendelete utolsó pontjaiban külön kiemelte és támogatta a kálvinista hitének segítőit, követőit. Csupán felsoroljuk, hogy kiknek hagyatékozott végakaratában, a pénzt, búzát, bort személyenként nem részletezzük. Természetesen elsőként a Szécsen élő prédikátor, Thury Boldizsár szerepel, majd a káplánja – valószínűleg több falu lelkészei lehettek, ha ketten voltak. Őt követi a már említett Somossy iskolamester – akire többek közt egy hordó tavalyi tarcali bort hagyott – a diákjaival. Utóbbiak egy hordó bort kaptak, „hogj ki arulhassak, es poztot vegienek az araual”. Ebből a mondatából következik, hogy a településen már akkor működött iskola, ahol írni-olvasni tanították a gyerekeket! A bezdédi és szerdahelyi (Bodrogszerdahely8) prédikátoroknak pénzt hagyott, a már akkor is híres sárospataki iskola diákjainak pedig tíz köböl búzát és 16 forintot.

A végrendeletet elolvasva feltűnik, hogy az ilyen okiratban bizonyos megszokott, sőt nagyon fontos dolgok hiányoznak. Elsősorban az ingatlanjainak (kastély, udvarház, falusi birtokrészek, szőlő, erdő stb.) a leírása és hagyatkozása. Bár azt említi, hogy két gyermeke mindenét örökli, mégis csak arra gondolhatunk, hogy mindezek már korábban szerepelhettek a férje, általunk nem ismert vagy fenn sem maradt végrendeletében. Ugyanígy a fegyverek és az állataik, a tehenek, de főként a lovak (hátas- és igáslovak) hiányoznak a listából.

Hiányzik az ékszerek, az értékes női ruhái és egyéb ruhaneműk, a háztartási eszközök és bútorok, az egyéb arany- és ezüstművek felsorolása – ezek mind olyanok, amelyeket egy női végrendeletben elvárhatnánk, és más hasonló okiratokban szoktak is szerepeltetni. A testamentum olvasásakor van egy olyan érzésünk, hogy mindezekről már korábban készülhetett egy olyan összeírás, amelyet külön csatoltak az itt leírtakhoz, még ha konkrétan nincs is róla szó a 36 pont között egyikben sem.

Hagyatékának minden darabját és a pénzét csak a legközelebbi rokonaira és szolgálóira testálta, kiterjedt távoli rokonságát nem is említette. Ennek talán az lehet az oka, hogy II. Miklós három lánya kikerült a Bocskay famíliából, és teljesen beépült az erdélyi–magyar határon élő férjeik családjába.

Klára pár héttel a végrendelete megírása után, 1586. február 23-án Szécsen elhalálozott. Családja itt állíttatott neki síremléket, amelyen egy hosszabb latin nyelvű felirattal örökítette meg tulajdonságait. Takáts Sándor közölte ezt magyar fordításban9. Sajnos könyvében sehol sem találunk levéltári vagy könyvészeti hivatkozásokat. De lehetséges, hogy több mint négy évszázad elteltével ez a sírfelirat mára már nem is maradt fenn – templomainkat sokszor átépítették, bővítették, a régi kriptáikat befalazták vagy meg is szüntették. Nem áll a szerzőnek módjában azt felkeresni, személyesen megtekinteni, vagy az idézett mondatot mai, hivatalos és megbízható forrásokkal alátámasztani. Mindettől függetlenül közöljük ezt az átiratot:

„Itt nyugszik nemzetségének nagy dicsősége: Klára, aki tiszta erkölcseinek s erényeinek fényét s hírét – melynél nagyobb kincset nemes asszony nem bírhat – mindvégig megőrizte!”

Halálakor nem sejthette, hogy pár év múlva másod-unokatestvére, azaz nagyapja testvérének az unokája, IV. István, aki korábban Várad kapitánya, majd Bihar vármegye főispánja volt, Erdély választott fejedelme lesz. És ő biztosan gondoskodni fog Klára két gyermekének további sorsáról, életéről.

Jegyzetek

1 Géresi Kálmán: Bocskay Klára végrendelete. Történelmi Tár. 1878. p. 143–146.

2 Ilyen a végrendelet 12. pontja, amelyben az adósai között mindenféle indoklás nélkül azt írja, hogy tíz-tíz lepedő és abrosz a két gyermekéé lesz.

3 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. VII. Pest. 1860. p. 238–239.

4 Nagy I.: i. m. VII. 1860. p. 551–554.

5 Eszeny település ma Ukrajnában (Eceнь), Szécspolyánka (Sečovská Polianka) pedig Szlovákiában található, mindkét településen a Csapy családnak (is) volt birtoka ebben a korban.

6 Nagy I.: i. m. III. 1858. p. 8–14.

7 A Somossy nem biztos, hogy családnév. Lehetséges, hogy csak a Somos nevű birtokukról származó egyént jelölte. Somos ma Szlovákiában: Dricnov.

8 Ma Szlovákiában található, neve szlovákul: Streda nad Bodrogom.

9 Takáts Sándor: Régi magyar nagyasszonyok. Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest. 1982. p. 6.

Tetszik önnek az oldal? Segítsen egy lájkkal. Köszönjük!

Új hozzászólás

További írások

Kiss András írása jó olvasmány, ezt nagyon sok összetevője biztosítja. Mint például a semmilyen árnyalást, szerzői önépítést nem tűrő őszinteség. Minden bekezdéséből, oldaláról bizonyítható, megkínlódott krónikás gondolatiság, s ezt a szükségképpen véges létezést a magyar és az erdélyi történelem személyes meghatározottságában éli és rögzíti, szorgosan, részletesen. Mert különbözhetnek a családi és társadalmi mikrokörnyezetek, de egyeznek a történelmi makrotérben.

Zsigmond a nevezetes Haller családnak azon tagjai közé tartozott, akik nem viseltek semmilyen jelentős politikai-társadalmi, katonai rangot, nem tettek szert hírnévre. Rövid életéhez nem köthető egyetlen híres – akár pozitív, akár negatív – esemény sem. Talán ezért is feledkezett meg a személyéről még a család is, amikor adatokat küldtek a nemesi családfákat összeállító genealógusoknak.

Általános és helytálló a genealógusok ama megfigyelése, hogy ha egy nemesi család férfiágon, azaz magtalanul kihal, akkor a története is előbb-utóbb a homályba vész, a múltja szinte feledésbe merül. (...) Így van ez az erdélyi Sükösd családdal is. Tagjai a maguk korában híres emberek voltak, nagy birtokokkal rendelkeztek, más ismert, jelentős családokkal kerültek házassági kapcsolatba, fejedelmeket és királyokat szolgáltak hűségesen; mégis elfeledte őket az utókor, pedig a Sükösd családról sokan írtak és megemlékeztek, és amit sikerült velük kapcsolatban kikutatni, azt közzétették. 

Gyönyörű, verőfényes nyári reggelre ébredt 1944. június 2-án Kolozsvár lakossága. (...) Ezt a viszonylagos csendet azonban kilenc óra körül a légi veszélyt jelző szirénák sikító hangja zavarta meg. Rövid idő múlva félelmetes morajlás, zúgás hallatszott, és a tiszta, kék égbolton amerikai katonai repülőgépek jelentek meg, mint valami „acélmadarak”. Mire az emberek közül sokan ráeszméltek arra, hogy mi fog következni, már elszabadult a pokol. Hullani kezdtek a bombák a városra, és szinte mindent megsemmisítettek, ami az útjukba került. 

Az első világháború idején a magyar katonák élelmezése is korszerűbbé vált. Megjelentek a tartósan eltartható élelmiszerek (konzervek, kétszersültek), főzőládákat, mozgókonyhákat és modern tábori sütödéket rendszeresítettek. A katona napi élelemadagja 2 db. kávékonzervből (92 g), 44 dkg marhahúsból, 14 dkg rizsből, kásából, darából, hüvelyesből, pohánkából vagy szárított tésztából, 70 dkg kenyérből, fél liter borból és 36 g dohányból állt.

Néha, amikor nagyon közelről látjuk a halált, ha megsiratunk valakit, aki elmúlt, s akit szívükben hordozunk, akkor megértjük azt a végtelen szerelmet, amellyel a ma művészete csüng az életen. Mikor – akár aranyszárnyakon elénk gurul fehér vagy fekete, élet vagy halál és látjuk, hogy mindnyájan rokonai vagyunk a nagy ismeretlennek, akkor az élet és a hús jogát legjobban tagadó is remegve és kacagva tapogatja végig a testét. Örülve, hogy ő van, ő megmaradt, ő magához szoríthatja, akit szeret, mert ő maga a fény, a világosság, a szerelem, a mindenség, az élet.

A székelykeresztúri múzeumnak van egy csodálatos képeslapgyűjteménye. Ezek közt művészlapok, üdvözlőlapok, más települések képeslapjai is megtalálhatók, de a helytörténet kutatójának a gyűjtemény legértékesebb részét a székelykeresztúri képeslapok jelentik. Mintegy 80 db. képeslapot számlál a keresztúri gyűjtemény, és ehhez még hozzászámolok néhány olyant, amelyek Keresztúr vonzáskörzetéhez tartozó falvakról készültek. 

Juhos Mihály, Szék

Juhos Mihály 1925. július 26-án született Kolozs megyében, Szék községben. Négy elemi osztályt járt, ez után az iskolából kimaradt, és Kolozsváron szolgalegényként dolgozott. 1943-ban visszatért szülőfalujába, és 1944 őszéig aktívan részt vett a helyi leventemozgalomban. 1944. szeptember 28-án önkéntesként jelentkezett a magyar hadseregbe. 1945 áprilisától 1948 júliusáig orosz fogságban volt. 1949-től 1951-ig két évig román katonaként szolgált, majd egy év kényszermunkára vitték. 1953-tól különböző helyeken dolgozott: a széki tanácsnál volt gazdasági felelős, a helyi szövetkezetnél anyagbeszerző, majd a marosvásárhelyi cukorgyár alkalmazásában termény-, azaz cukorrépabegyűjtő. Ezért a székiektől a „répás” ragadványnevet kapta (Répás Minya). Később egy kolozsvári építőtelepre szegődött el kubikosként, onnan ment nyugdíjba. Két gyermeke van, egy fia és egy lánya. Unokákkal is megáldotta a sors. Békés, szelíd öregség után 2019-ben hunyt el. Az alábbi elbeszélést eredeti szóbeli és írásos vallomások, valamint riportbeszélgetések alapján a széki tévé szerkesztőjeként foglaltam írásba. Mihály bácsi majdnem szó szerint, páratlan szókinccsel mesélte el az emlékeit. Alább közölt írásos vallomását, valamint a 2005-ben készített videofelvételt továbbra is kegyelettel őrzöm.

Erdély több mint száz éves történelmét fogja át néhai Levey Ferenc élete. Hűen tükrözi mindazt, amit a magyarság átélt ebben az időszakban. Erdély több mint száz éves történelmét fogja át néhai Levey Ferenc élete. Hűen tükrözi mindazt, amit a magyarság átélt ebben az időszakban. Levey Ferenc szűk két esztendővel az impériumváltás előtt, 1917. január 14-én született Besztercén, a Levey család harmadik gyermekeként. A román impérium alatt ún. premilitar, azaz katonai előkészítő kiképzésen vett részt, majd hegyivadászként szolgált a román katonaságnál. Megélte Észak-Erdély, beleértve szülővárosa, Beszterce visszacsatolását Magyarországhoz, ezt követően magyar határvadászként teljesített szolgálatot, amikor szovjet hadifogságba esett. ​

Mivel Tasnádon a vállalkozókedvben nem volt hiány, a 19. század végén és a 20. század elején végül négy újság is napvilágot látott. A siker kulcsa pedig a helyi, aránylag kis számú értelmiség kreatív erejében keresendő. Bár az első három lap élettartalma kérészéletűnek bizonyult, a negyedik több mint egy évtizedig látta el megfelelő híranyaggal a városiasodás útjára lépett Tasnádot. Ezek hasábjain olyan családneveket találunk, mint Nóti, Bíró, Keresztessy, no és Ady, amelyek időközben messze túlszárnyalták az Alföld és dombvidék találkozásánál épült kisváros határát.

Úgy gondolok vissza a múltra, mintha csak ma történt volna. Az első világháború második felében születtem, az elejétől kezdve életem, ifjúságom, tanulmányaim, munkám, katonaságom tele volt érdekes történetekkel, esetekkel. Voltam katonai előkészítőn (premilitar), román hegyi vadász, magyar határvadász és orosz hadifogoly. Hosszú életem során – 94 és fél éves vagyok – bejártam sok helységet, sokféle emberrel találkoztam, mint katona és hadifogoly, jó és rossz emlékeim maradtak. Ezt próbálom kissé rendbe szedni, egybe foglalni, és a mai fiatalság tudomására hozni.

A család kezdetben Békés megyében élt és volt birtokos. A 16. századig az egyes okiratok alapján nem sikerült folyamatos családfát összeállítani, de nevekkel, évszámokkal és birtokhelyekkel igazolható a jelenlétük. Ezek közül említünk néhányat a Hungaricana dokumentumai közül.

A nevezetes zilahi eseményt elsőként 1853-ban ismertette egy újságcikk egy kolozsvári napilapban. Ennek a cikknek az adatait vette át Felházy Károly, aki 1867-ben egy pesti folyóiratban emlékezik meg a svéd uralkodó zilahi tartózkodásáról. Szilágyi Ferenc vitte tovább a téma kutatását, amelyet egy kötetben meg is jelentetett. Ez a munka döntő módon befolyásolta a hagyomány további alakulását. Hogy kinél is szállt meg az uralkodó, az információk teljesen ellentmondóak. 

Csupán véletlen lehet, hogy az 1533-ban magyarként bejegyzett első diák épp erdélyi származású volt: Johannes Georgy Honterus4, azaz Honter János György, aki Brassóban született. Előtte már volt Bécs, majd Krakkó diákja is. A második beiratkozott Brenner Márton Besztercéről jött az intézménybe orvostanhallgatónak. A negyedik sorszámú Bogner(us) Péter szintén brassói származású volt. 

A második bécsi döntés nemcsak a polgári, politikai életben hozott nagy változásokat, hanem az egyházi, vallási életben is. Egyházszervezeti szempontból a katolikus egyházmegyék, így a szatmári egyházmegye is komoly változások elébe nézett. A háborús idők nehézségei ellenére, a szatmári egyházmegye máramarosszigeti esperesi kerületében fellendült az egyházi élet megszervezése. Már Sheffler János püspökké választása előtt, Pakocs Károly vezetésével zajlott az új plébániák szervezése, azonban székfoglalása után, főleg 1943-ban, kihasználva a plébániaalapítások körül kialakult kedvező helyzetet, Scheffler nagy hangsúlyt fektetett erre. Meglátása szerint az újra egyesített egyházmegyének akkor, legalább 20 új lelkipásztori központra volt szüksége.